Giá trị 5C của người Sài Gòn Food là niềm tin của người Sài Gòn Food, là những định hướng thái độ và hành vi của người Sài Gòn Food giúp cho chúng ta đạt đến những điều cao đẹp. Khi hiểu và thực hiện theo những giá trị cốt lõi này chúng ta tự hào nói rằng: “Tôi là người Sài Gòn Food.

Nguồn: Sài Gòn Food