Với người Sài Gòn Food thì công ty là nơi đáng sống, đáng làm việc, đáng cống hiến. Ở nơi ấy chúng ta thể hiện 6 thái độ từ Tâm của người SGF thông qua: Trí tuệ, Tôn trọng, Tận tâm, Trách nhiệm, Trung thực và Tin tưởng.

 

Nguồn: Sài Gòn Food