Tám quy tắc đạo đức được trình bày dưới đây phản ánh các tôn chỉ của công ty. Do vậy người SGF chúng ta cần thực hiện để đạt được lòng tin nơi khách hàng, đối tác, cổ đông và cộng đồng. Lòng tin đó được hiểu là những người xung quanh cho rằng chúng ta luôn nói lên sự thật, minh bạch trong hoạt động, tôn trọng các cam kết, và đối xử công bằng với nhau trong kinh doanh.

Nguồn: Sài Gòn Food