Công Bố Sản Phẩm
Ngày 11/06/2021

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC DÙNG - GIA VỊ

Nội dung

Số công bố

Thông tin chi tiết

NƯỚC DÙNG CÔ ĐẶC VỊ HẢI SẢN

65/SFOOD/2020

Nội dung chi tiết

Ngày 03/06/2021

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG BỮA ĂN TƯƠI

 

Nội dung

Số công bố

Thông tin chi tiết

CƠM CHIÊN CHAY GẠO LỨT

21/SGFOOD/2021

Nội dung chi tiết

CƠM CHIÊN CÁ MẶN GÀ XÉ

Ngày 03/06/2021

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG RCDL

Nội dung

Ngày công bố

Thông tin chi tiết

ĐẬU HÀ LAN

72/SGFOOD/2021

Nội dung chi tiết

Ngày 03/06/2021

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG CÁ SABA

Nội dung

Ngày công bố

Thông tin chi tiết

CÁ SABA HẤP

14/SGFOOD/2022

Nội dung chi tiết

Ngày 03/06/2021

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG CÁ HỒI

Nội dung

Ngày công bố

Thông tin chi tiết

ĐÀU CÁ HỒI LÀM SẠCH

56/SGFOOD/2018

Nội dung chi tiết

VÂY CÁ HỒI

Ngày 03/06/2021

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG CÁ TRỨNG

Nội dung

Ngày công bố

Thông tin chi tiết

CÁ TRỨNG

27/SGFOOD/2023

Nội dung chi tiết

Ngày 03/06/2021

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG TPCB KHÁC

Nội dung

Ngày công bố

Thông tin chi tiết

GHẸ FARCI

87/SGFOOD/2022

Nội dung chi tiết

Ngày 03/06/2021

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG LẨU

Nội dung

Ngày công bố

Thông tin chi tiết

LẨU THÁI

04/SGFOOD/2023

Nội dung chi tiết

LẨU THÁI CHAY

Ngày 02/06/2021

CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG HÀNG VIÊN

Nội dung

Ngày công bố

Thông tin chi tiết

CÁ VIÊN

30/SGFOOD/2023

Nội dung chi tiết

CÁ VIÊN HỒ LÔ