CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG CÁ HỒI

Ngày 03/06/2021

Nội dung

Ngày công bố

Thông tin chi tiết

ĐÀU CÁ HỒI LÀM SẠCH

02/08/2017

Nội dung chi tiết

VÂY CÁ HỒI

02/08/2017

Nội dung chi tiết

VÂY CÁ HỒI TẨM GIA VỊ

02/08/2017

Nội dung chi tiết

CÁ HỒI PHI LÊ

02/08/2017

Nội dung chi tiết

CÁC HỒI PH LÊ XỐT TERIYAKI KIỂU NHẬT BẢN

02/08/2017

Nội dung chi tiết

CÁ HỒI PHI LÊ XỐT TIÊU CHANH

02/08/2017

Nội dung chi tiết

CÁ HỒI ĐẠI TÂY DƯƠNG XÔNG KHÓI- ALANTIC SALMON HOT SMOKED NATURAL

02/08/2017

Nội dung chi tiết

CÁ HỒI ĐẠI TÂY DƯƠNG TẨM THÌ LÀ XÔNG KHÓI- ALANTIC SALMON HOT SMOKED DILL

02/08/2017

Nội dung chi tiết

CÁ HỒI ĐẠI TÂY DƯƠNG ƯỚP TIÊU XÔNG KHÓI- ALANTIC SALMON HOT SMOKED PEPPER

02/08/2017

Nội dung chi tiết

CÁ HỒI ĐẠI TÂY DƯƠNG TẨM THÌ LÀ XÔNG KHÓI, XỐT MÙ TẠT MẬT ONG VÀ THÌ LÀ- MARINATED ALANTIC SALMON, LIGHTLY SMOKED WITH A DILL, HONEY- MUST ARD AND DILL DAUCE

02/08/2017

Nội dung chi tiết