Sài Gòn Food gia tăng sản xuất đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong thời kỳ "bình thường mới"

Ngày 04/09/2020